Bolt Snap & Ring Key Chain
Bolt Snap & Ring Key Chain

Bolt Snap & Ring Key Chain

.
Part Number: KC181
Bolt Snap & Ring on Nylon Keychain